Torbudalen og Aursjøen hytteeierforening

                 Vedtekter

                                                                                                              

                                                                   

 

§1 Formål

Hytteeierforening har til formål:

Å ivareta hytteeiernes interesserer slik som jakt, fiske, andre interesser for hytteeierne, samt adkomst til hyttene.

Å arbeide for et godt samarbeid med fjellstyrene og andre naturlige samarbeidspartnere.

 

§2 Medlemskap

Som medlem i foreningen kan alle som har, eller skal bygge, hytte og eller naust i Statsallmenningen og som har festekontrakt med Statskog.

Støttemedlemskap aksepteres.

Ved avstemning har hvert innbetalt medlem en stemme

 

§3 Kontingent

Medlems kontingenten fastsettes av årsmøtet.

Innkreving av kontingent skjer etter årsmøtet og det sendes ut giroinnbetaling av kasserer.

 

§4 Styret

Styret velges av årsmøtet og skal bestå av: Formann, Nestformann, Sekretær, Kasserer og 2 Styremedlemmer,

2 revisorer velges og styret velges for 2 år med vekselsvis valg på 2-3 medlemmer annet hvert år.

Hvis mulig skal styret bestå av minst 40 % kvinner.

På årsmøtet behandles årsberetning, regnskap, innkomne forslag, godtgjørelse til styret og valg.

Kasserer skal føre et nøyaktig regnskap og fremlegge dette på årsmøtet.

Styret leder foreningen og kaller inn til medlems- og årsmøte, følger også opp underutvalgenes oppgaver.

Styret kan i visse tilfeller gi oppmerksomhet til en anledning som det menes er riktig.

Årsmøtet avholdes hvert år i løpet av mars/ april (før påske), 14 dagers innkallingstid

og forslag til årsmøtet må være styret i hende minimum en uke før møtet.

Medlemsmøte må kunngjøres med minst en ukes varsel.

 

Revidert 15 mars 2016 av årsmøtet